Friday, October 8, 2010

Galat Fehmi ka shikar shayad woh hone lage

Galat Fehmi ka shikar shayad woh  hone lage
Apne hathoN khud hi adhikar woh khone lage
Kar liya hai agar khud hi faisla bin adalat usne
Apni zindagi ka bhojh woh khud hi ddhone lage