Thursday, November 10, 2011

MaiN kitne bhi shiddat se begunaahi ka karooN zikra

MaiN kitne bhi shiddat se begunaahi ka karooN zikra
Uski shaksiat hi bas laga deti hai muh pe taale mere

______________Harash Mahajan